Logo VŠ
hr hr

Bolonjska deklaracija i ECTS bodovni sustav

ECTS bodovanje

Za mnoge je studije uvođenja novina u načinu studiranja sukladno preporukama Bolonjske deklaracije bio složen i sveobuhvatan proces modernizacije i izmjene načina studiranja. Kod dobrog dijela studija ta tranzicija nije bila niti pretjerano uspješna.

Budući da je Visoka škola svoj nastavni plan i program pripremala nakon što su promjene već bile uvedene unutar mnogih fakulteta, visokih škola i veleučilišta u Hrvatskoj imali smo priliku razmotriti i nedostatke koje je taj proces sa sobom donio. Respektirajući sve navedeno pripremili smo studije tako da je u njihovom centru zaista student i da je čitav proces studiranja u najvećoj mjeri upravo tako i koncipiran, kako bi se ostvarila izlazna zapošljivost već nakon dodiplomske (prve tri godine studija) razine.

Inače, Bolonjska deklaracija definira koncepciju obrazovanja, a 1999. godine potpisali su je ministri zemalja Europske unijete te joj se nešto kasnije pridružila i Republika Hrvatska. Prema načelima te deklaracije donesen je kasnije Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju koji je uz određene izmjene i danas na snazi.
Sukladno Bolonjskoj delaraciji i Zakonu, studijski programi temelje se na trostupanjskom konceptu visokoškolskog obrazovanja:

  • preddiplomski studiji traju tri (ili četiri) godine, a njihovim se završetkom stječe diploma prvostupnika (baccalaureus);
  • diplomski studiji traju dvije godine (ili jednu), a njihovim se završetkom stječe diploma magistra struke ili stručnog specijalista.
  • poslijediplomski studiji na Sveučilištima koji se dijele na specijalističke i poslijediplomske (ex. foktorske) studije: prvi traju jednu godinu i njihovim se završetkom stječe titula specijalist struke, dok drugi traju tri godine i donose titulu doktora znanosti.


Osnovna cjelina nastavnih programa na svim navedenim razinama je kolegij. Trajanje kolegija je načelno ograničeno na jedan semestar. Složenost odnosno težina svakog kolegija, odnosno ukupno opterećenje studenata tijekom semestra iskazuje se sustavom ECTS bodova (ECTS - European Credit Transfer System). Broj ECTS bodova za svaki kolegij određen je prema broju školskih sati koje student treba uložiti da bi savladao materiju toga kolegija što uključuje aktivnu nastavu (predavanja i vježbe) kao i rad kod kuće. Uzima se da jedan ECTS bod ekvivalentan sa 30 sati rada studenta. Zakon nadalje propisuje da opterećenje studenta u semestru može biti između 25 i 35 ECTS bodova, a u pravilu je ono kod svih redovnih studijskih programa u Hrvatskoj 30 ECTS bodova.

Temeljem takvog izračuna definiran je i broj ECTS bodova koje za vrijeme studija student mora steći da bi ostvario pravo na izdavanje diplome. Tako:

  • da bi student stekao diplomu prvostupnika preddiplomskog studija koji traje tri godine mora steći najmanje 180 ECTS bodova, (ako je studij četverogodišnji - 240 ECTS bodova).
  • da bi student stekao diplomu magistra struke odnosno stručnog specijalista diplomskog studija koji traje dvije godine, student mora steći najmanje 120 ECTS bodova (ako je studij jednogodišnji - 60 ECTS bodova). U pet godina preddiplomskog i diplomskog studija student mora skupiti ukupno najmanje 300 ECTS bodova kako bi stekao pravo na izdavanje diplome druge razine (magistar struke odnosno stručni specijalist).

Razlozi primjene ECTS sustava

ECTS bodovni sustav osmišljen je prije svega kako bi osigurao studentima mogućnost prelaska između visokoškolskih ustanova odnosno njihovu što veću mobilnost na domaćem i međunarodnom planu. Ova mobilnost zapravo studentu omogućuje da studira onaj studij koji mu se u nekom trenutku čini primjerenim respektirajući u najvećoj mogućoj mjeri sve kolegije koje je položio na drugim visokoškolskim ustanovama.

Dakle kroz europski sustav prijenosa bodova studenti mogu vrlo lako regulirati prelazak između različitih fakulteta i visokih škola pri čemu je na ovaj način osigurano postojanje svih relevantnih informacija o svakom studijskom programu i kolegiju te je olakšan i transparentan postupak za njihovo priznavanje.

ECTS sustav primijenjen na Visokom učilištu Algebra

Visoko učilište Algebra, sukladno Zakonu, provodi dva preddiplomska i jedan diplomski studij. Preddiplomski studiji traju 3 godine i donose ukupno 180 ECTS bodova, dok diplomski studij traje 2 godine i donosi 120 ECTS bodova. Svi navedeni studiji akreditirani su od Agencije za znanost i visoko obrazovanje (AZVO), te se kroz postupak unutrašnjeg osiguravanja kvalitete kontinuirano prati opterećenje studenata na svakom kolegiju (studentska anketa) odnosno relevantnost i osnovanost dodijeljenih ECTS bodova. Izvještaji koji nastaju kao rezultat ovog praćenja dio su dokumentacije koju Visoka škola dostavlja AZVO u postupcima redovite periodične reakreditacije.


 

Centar karijera

UlazSada je otvoren i za sve zainteresirane za Visoku školu, prijavite se za sastanak.

Digitalna referada

UlazZa "gost" pristup koristite podatke:
Korisničko ime: gost
Lozinka: gost

Vijesti

Preuzmi publikacije